Calendari de dies inhàbils

Calendari de dies inhàbils

La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, (BOE-A-2015-10565) del procediment administratiu comú de les administracions públiques recull en el seu article 30.7 que l'Administració General de l'Estat, amb subjecció al calendari laboral oficial, ha de fixar, en el seu respectiu àmbit, el calendari de dies inhàbils a efectes de còmputs de terminis. D'altra banda, com a novetat, l'esmentada Llei en el seu article 30.2, exclou els dissabtes del còmput de terminis.

En compliment del que estableixen els articles esmentats es pot consultar el calendari de dies inhàbils de l'any en curs: Resolució de 29 de novembre de 2018, de la Secretaria d'Estat de Funció Pública (BOE de 11 de desembre de 2018).